A
A
A
 

 

6 października 2015

LIX postępowanie

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: „Dostawę specjalistycznego oprogramowania oraz usługi wsparcia licencji posiadanego oprogramowania ArcGIS” (znak postępowania ZP/52/PN/BI/2015)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

14 lipca 2015

LVIII postępowanie

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: Dostawę oraz montaż dwóch węzłów obliczeniowych, macierzy dyskowej, przełącznika FC wraz z kartami sieciowymi FC do klastra obliczeniowego” (znak postępowania ZP/39/PN/BI/2015)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

13 lipca 2015

LVII postępowanie

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: „Dostawa urządzenia klasy UTM wraz z urządzeniami zapewniającymi bezpieczny dostęp bezprzewodowy dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych na potrzeby realizacji Projektu Nr POIG.02.03.00-00-033/10 Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych” (znak postępowania ZP/43/PN/BI/2015)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

14 stycznia 2015

LVI postępowanie

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: „Usługi wsparcia licencji posiadanego oprogramowania ArcGIS” (znak postępowania ZP/02/PN/DP2/2015)

02.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

23.02.2015
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

15 grudnia 2014

LV postepowanie

Postępowanie o w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: „ArcGIS 2: Efektywne wykorzystywanie narzędzi GIS" (znak postępowania ZP/49/WR/DP2/2014).

23.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA