A
A
A
 

 

System zarządzania ryzykiem zdrowotnym - HRA2

Ocena ryzyka zdrowotnego jest analizą potencjalnych negatywnych skutków zdrowotnych, które mogą wystąpić w wyniku narażenia na szkodliwe substancje obecne w mediach środowiskowych na danym terenie.

System zarządzania ryzykiem zdrowotnym - HRA2 to specjalistyczny program komputerowy, przeznaczony do szybkiego uzyskania informacji o wielkości i rozkładzie przestrzennym ryzyka zdrowotnego, w zależności od obecnego lub planowanego sposobu użytkowania terenu.

HRA2 pozwala na prowadzenie analiz ryzyka zdrowotnego dla trzech typowych sposobów użytkowania terenów miejskich: mieszkaniowego, przemysłowego i rekreacyjnego oraz określonych grup receptorów (np. dzieci, osoby dorosłe), z uwzględnieniem lokalnych warunków środowiskowych i lokalnych warunków narażenia.

HRA2 umożliwia również:

  • obliczanie lokalnych, bezpiecznych dla zdrowia zawartości substancji zanieczyszczających w mediach środowiskowych (glebie i wodzie podziemnej) stanowiących kryteria remediacyjne
  • wyznaczanie podobszarów remediacyjnych, w celu wstępnego określenia zakresu prac zmierzających do obniżenia ryzyka zdrowotnego

Wyniki oceny ryzyka zdrowotnego uzyskane z wykorzystaniem HRA2 mogą służyć do:

  • określania działań eliminujących lub zmniejszających ryzyko zdrowotne
  • tworzenia, analizowania i porównywania wariantowych sposobów remediacji i innych działań naprawczych
  • wyboru właściwego sposobu remediacji lub zagospodarowania terenu zdegradowanego chemicznie
  • kontrolowania skuteczności podjętych działań remediacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego

Program HRA2 może znaleźć szerokie zastosowanie w Polsce jako narzędzie wspomagające procesy decyzyjne związane z remediacją terenów zdegradowanych chemicznie lub innymi działaniami naprawczymi w środowisku, które wynikają z zapisów Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z tymi zapisami podstawą do nałożenia obowiązku przeprowadzenia remediacji zanieczyszczenia powierzchni ziemi lub zwolnienia z tego obowiązku będzie ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.