A
A
A
 

 

6 października 2015

LIX postępowanie

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: „Dostawę specjalistycznego oprogramowania oraz usługi wsparcia licencji posiadanego oprogramowania ArcGIS” (znak postępowania ZP/52/PN/BI/2015)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA