A
A
A
 

 

Formularz zgłoszenia na konferencję

24 czerwca 2015
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
Katowice, ul. Kossutha 6

Udział w konferencji jest bezpłatny

Dane osoby zgłaszającej udział

Imię Nazwisko
Stopień naukowy, stanowisko
Nazwa firmy/instytucji/organizacji
Adres firmy/instytucji/organizacji
Adres e-mail uczestnika

Informacje dodatkowe

Posiłek podczas lunchutradycyjny wegetariański


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów moich danych osobowych na potrzeby konferencji (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. jt. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.)
Wyrażam, na czas nieokreślony, zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku jako uczestnika konferencji przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w zakresie niezbędnym dla potrzeb promocji IETU, w tym na jego zwielokrotnienie wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także z wizerunkami innych osób utrwalonymi podczas konferencji, w materiałach służących popularyzacji IETU w następujących obszarach:
    a) w mediach elektronicznych, w szczególności na wprowadzenie i przechowywanie w pamięci komputera, na stronach internetowych, przesyłanie za pośrednictwem sieci Internet itp.,
    b) w prasie,
    c) w broszurach, ulotkach, biuletynach itp.